Members

Chief Scientist/Group Director
Zhaomin Hou   [CV] [Researcher ID] [researchmap]
Senior Research Scientist
Masayoshi Nishiura   [CV]
Masanori Takimoto  [CV]
Takanori Shima  
Satoshi Kamiguchi  [CV]
Liang Zhang
Postdoctoral Researcher
Qingde Zhuo
Lin Huang
Aniket Mishra
Xiaobin Lin
Mengqing Chen
Special Postdoctoral Researcher
Xiaoxi Zhou
Visiting Researcher
Kei Nishii
International Program Associate (IPA), Ph.D. Student, Tokyo Institute of Technology
Haoran Zhang
Jingjing Shao
Guanchen He
International Program Associate (IPA), Ph.D. Student, Saitama University
Mingjun Chi
Student Trainee (RSR D), Ph.D. Student, Tokyo Institute of Technology
Zhou Sun
Assistant
Yuka Cowart
Administrative Part-time Worker
Keiko Nakamura