Members

Chief Scientist/Group Director
Zhaomin Hou   [CV] [Researcher ID] [researchmap]
Senior Research Scientist
Masayoshi Nishiura   [CV]
Masanori Takimoto  [CV]
Takanori Shima  
Satoshi Kamiguchi  [CV]
Liang Zhang [CV]
Special Postdoctoral Researcher
Xuefeng Cong
Tatsumi Ochiai
Postdoctoral Fellowship, Japan Society for the Promotion of Science (JSPS)
Xiaoxi Zhou
Postdoctoral Researcher
Harekrishna Sahoo
Qingde Zhuo
Lin Huang
Kun An
Aniket Mishra
Xiaobin Lin
Visiting Researcher
Kei Nishii
Na Hao 
Shigeru Yamaguchi
Junior Research Associate (JRA), Ph.D. Student, Tokyo Institute of Technology
Wenxuan Xu
Yidan Cheng
International Program Associate (IPA), Ph.D. Student, Tokyo Institute of Technology
Haoran Zhang
Assistant
Yuka Cowart
Technical Staff
Hisashi Soga
Administrative Part-time Worker
Keiko Nakamura
Research Part-time Worker
Akiko Karube